Haalbaarheid (Feasibility) Studies

Haalbaarheid (Feasibility) Studies

Sportstill Agency biedt de ervaring en kennis van meer dan 25 jaar.

Met de in die periode opgebouwde expertise is het bureau uitstekend in staat om volledig uitgewerkte haalbaarheidsstudies op te zetten. Daarin komen alle aspecten die horen bij het succesvol realiseren van een sportaccommodatie -of een evenement- aan de orde.

Wij geloven dat aansprekende projecten/evenementen het resultaat zijn van een geïntegreerde ontwerpaanpak, waarbij alle aspecten van het ontwerp of de opzet van een event op harmonieuze wijze worden gesynthetiseerd om omgevingen te creëren die de gebruikers van de accommodaties en zij die events bezoeken graag willen beleven.

En bij de uitwerking van de haalbaarheidsstudies leggen wij de wensen van de opdrachtgever naast de meest wenselijke programmatische eisen die aan een moderne en goed functionerend gebouw (of evenement) worden gesteld, waarbij wij natuurlijk altijd de wensen van de opdrachtgever voorop stellen. Daarbij zullen wij niet nalaten de opdrachtgever over mogelijke ontwerptechnische en financiële verbeteringen en/of veranderingen te infomeren.

Bij de opzet van een Haalbaarheidsstudie komen de volgende aspecten doorgaans aan de orde, waarbij wij eraan hechten slecht een beperkt overzicht van die aspecten op deze site te vermelden. Wij onderscheiden de volgende onderdelen:

  1. Nadere analyse van de wensen en (financiële) mogelijkheden van de opdrachtgever;
  2. Het in kaart brengen van de (inter)nationale concurrentie positie van de accommodatie (of het event) dat door de opdrachtgever wordt gewenst;
  3. Het verrichten van studies naar de positie van de tak van sport (of sporten) die in de te realiseren accommodatie dienen plaats te vinden, dan wel voor welk sportevenement het event moet worden opgezet;
  4. Verrichten van een uitgebreide locatiestudie: is de plek die de opdrachtgever in geacht heeft de juiste of zijn er (betere) alternatieven;
  5. Het opstellen van een Globaal Programma van Eisen (GPvE);
  6. Onderzoeken of er voldoende financiële middelen voorhanden zijn om het GPvE ook daadwerkelijk uit te voeren. Zo nee, dan zullen er aanpassingsvoorstellen aan de opdrachtgever worden voorgelegd;
  7. Het onder 6. genoemde punt kan eventueel worden aangevuld met voorstellen die leiden tot een hogere financiële inbreng, van welke kant ook;
  8. Voorstellen doen t.a.v. het beheer van de accommodatie (en/of het event) alsmede de exploitatie daarvan;
  9. Het selecteren van partijen die bij de realisatie een belangrijke rol zullen gaan spelen. Wij denken daarbij wij o.a. aan bouwers, financiers, toeleveranciers en andere van belang zijnde partijen;
  10. Het voorbereiden en opstellen van een einddocument op basis waarvan kan worden besloten of het project kan worden gerealiseerd.

Zoals wij bij Project & Proces Management’ al aangaven willen wij ook graag een rol spelen bij de feitelijke realisatie van het project. Wij zijn van mening dat de door ons ingebrachte ervaring en expertise in de Haalbaarheidsfase uitstekend van pas kan komen bij die realisatie en ‘het wiel niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden’. Voor onze aanpak m.b.t. het Project & Proces Management van te realiseren projecten klikt u hier.